Cài đặt cây dữ liệu hợp nhất

Hợp nhất báo cáo từ các dữ liệu riêng lẻ

Vào dữ liệu công ty mẹ để thực hiện báo cáo hợp nhất.

Bước 1: Thay đổi tham số trong hệ thống

Vào Hệ thống -> 7. Thay đổi các tham số -> pass: khong mot

Tại ô Diễn giải cần tìm gõ chữ "hợp nhất" rồi bấm Enter, sẽ hiện ra bảng như sau:

Tại dòng "Có hợp nhất dữ liệu" đổi ở cột Giá trị thành TRUE

Tại dòng "Bảng chọn đơn vị khi hợp nhất dữ liệu..." đổi ở cột Giá trị thành 2

Sau đó bấm THOÁT và thoát hẳn phần mềm ra đăng nhập lại

Bước 2: Từ điển đơn vị hợp nhất dữ liệu

Vào Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển đơn vị khi hợp nhất dữ liệu

Bấm Thêm -> điền Số thứ tự -> chọn Tên dữ liệu muốn hợp nhất -> bấm Chấp nhận

*Lưu ý: dữ liệu kế toán có thể nằm tập trung tại 1 máy chủ, hoặc nhiều máy chủ khác nhau.

Bước 3: In báo cáo hợp nhất

Vào In báo cáo, chọn in bất kỳ báo cáo nào tại dữ liệu công ty mẹ, sẽ đều hiện ra các nút tích Hợp nhất báo cáoHiện bảng chọn đơn vị

Để in báo cáo hợp nhất, ta tích vào ô Hợp nhất báo cáo -> bấm Thực hiện để in, sẽ hiện ra bảng chọn các đơn vị muốn hợp nhất, muốn in báo cáo hợp nhất của những đơn vị nào thì tích vào đơn vị đó.