Cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp - tài khoản 821

Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được kế toán kê khai tạm tính theo QUÝ và quyết toán thuế vào cuối năm.

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến các tài khoản sau:

821: Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

3334: Thuế thu nhập doanh nghiệp

111/112: tài khoản tiền hoặc ngân hàng để nộp thuế

Cách xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp:

Sau khi đã kết chuyển hết các tài khoản và xác định lãi lỗ -> nếu dư có tài khoản 4212: lợi nhuận năm nay -> tức là có lãi -> tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải trả = số dư có 4212 x % Thuế suất (% thuế suất phụ thuộc vào loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp)

Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp:

Bước 1: Ghi nhận chi phí thuế TNDN

Nợ 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bước 2: Hạch toán chi tiền thuế TNDN:

Nợ 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 111,112..

Bước 3: Cuối kỳ kết chuyển thuế TNDN:

Nợ 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính (nếu có sai xót)

Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định lại số thuế TNDN phải nộp trong năm.

Trường hợp 1: Nếu thuế TNDN thực phải nộp trong năm lớn hơn số thuế TNDN đã ghi nhận, ta làm bút toán bổ sung thêm số tiền thuế thu nhập phải nộp, ghi:

Nợ 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp 2: Nếu thuế TNDN thực phải nộp trong năm nhỏ hơn số thuế TNDN đã ghi nhận, ta làm bút toán ghi giảm chi phí thuế thu nhập:

Nợ 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có 821- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

Trường hợp 3: Nếu phát hiện sai xót về thuế TNDN của năm trước (năm đã làm quyết toán xong), thì kế toán hạch toán điều chỉnh Tăng hoặc Giảm chi phí TNDN vào năm hiện tại.