Nhập Công cụ dụng cụ

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Vào CHỨNG TỪ -> HỒ SƠ CÔNG CỤ DỤNG, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC -> THÊM CCDC

Đối với CCDC mới.

Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, PHÂN BỔ, NGUYÊN GIÁ (mới)

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về công cụ.

Lưu ý: Thời gian phân bổ CCDC là theo tháng, và phải tự nhập trực tiếp số tháng vào.

b. Tab Phân bổ: điền thời gian bắt đầu tính phân bổ, tài khoản chi phí là 2421 hoặc 2422, và tài khoản phân bổ khấu hao

Ở tab PHÂN BỔ có 2 cách hạch toán CCDC

  • Cách 1: nhập kho CCDC: hạch toán vào tk CCDC 153, sau đó phân bổ chi phí qua chi phí trả trước 2421 hoặc 2422

  • Cách 2: không nhập kho CCDC, bỏ trống ô tk CCDC, hạch toán thẳng phân bổ chi phí qua chi phí 2421 hoặc 2422 mà không cần qua tk 153. Và ở tab TĂNG GIẢM sẽ ghi nợ 242 có 1111

c. Tab Nguyên giá(mới): hạch toán hóa đơn mua bán CCDC, tài khoản nợ là tài khoản chi phí, tài khoản có là 1111/331/141...

Nếu có Thuế vat hạch toán thêm dòng thuế ghi nợ 1331 có 1111/331/141...-> sau đó bấm vào nút THUẾ VAT ở góc phải phiếu nhập để kê thai thuế.

Hinh 3. Nguyên giá(mới)

Đối với CCDC cũ (đã có hao mòn).

Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, NGUYÊN GIÁ(cũ), KHẤU HAO.

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về công cụ. (điền như hình 1)

b. Tab Nguyên giá: điền giá trị ban đầu của công cụ.

c. Tab Khấu hao: điền thời gian bắt đầu tính phân bổ, tài khoản chi phí, và tài khoản phân bổ chi phí. (điền như hình 2)

d. Nhập số đã bị phân bổ vào CHỨNG TỪ -> ĐIỀU CHỈNH CÁC THAY ĐỔI CCDC, chi phí trả trước -> PHÂN BỔ LŨY KẾ ĐẦU NĂM -> nhập giá trị đã phân bổ vào cột PHÂN BỔ LŨY KẾ