Cách hạch toán cho thuê và đi thuê TCSĐ

Hạch toán cho thuê TSCĐ

Thực hiện bút toán mua TSCĐ, ghi:

Nợ 211 Tiền mua TSCĐ

Nợ 1331 Tiền Thuế GTGT được khấu trừ

Có 111/112/331… Tổng thanh toán

Thực hiện bút toán giao TSCĐ cho bên đi thuê:

Ghi giảm tài sản (coi như TSCĐ không còn ở công ty nữa):

Nợ 2288 Nguyên giá của TSCĐ

Có 211 Nguyên giá của TSCĐ

Nợ 214 Giá trị hao mòn (nếu có)

Có 111 Tổng giá trị đã hao mòn

Thực hiện bút toán phản ánh số tiền thu về định kỳ cả vốn lẫn lãi (theo tháng, quý, năm)

Nợ TK 111/112/1388...: Tổng số tiền thu về

Có TK 5113: doanh thu cung cấp dịch vụ

Có TK 33311 Thuế VAT phải nộp.

Thực hiên bút toán Nhận lại TSCĐ khi hết hạn cho thuê, căn cứ vào giá trị được đánh giá lại, ghi:

Nợ TK 211: Giá trị được đánh giá lại

Nợ TK 811: Phần tiền chênh lệch giữa nguyên giá ban đầu của TCSĐ với giá trị được đánh giá lại.

Có TK 228: Tổng của nợ 211 và nợ 811

Hạch toán đi thuê TSCĐ