Nhập - xuất vật tư - hàng hóa

Nhập Vật tư - Hàng hóa - Thành phẩm

Bước 1:

Vào Chứng từ -> Phiếu nhập Vật tư, hàng hóa, thành phẩm -> chọn Kho nhập -> chọn Tháng năm hạch toán -> tạo Mới

Bước 2:

 • Nhập số phiếu (số phiếu có thể tự động tăng)

 • Nhập ngày chứng từ

 • Nhâp tài khoản có (331 hoặc 1111)

Có 331

Nhập mã khách hàng và mã hợp đồng (nếu có)

 • Để chọn vật tư muốn nhập, ta tích vào nút ở dưới cột Mã vật tư để thêm vật tư -> nhập số lượng, và đơn giá sẽ tự nhảy ra trị giá.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa có mã vật tư nào, khi ta ấn vào nút sẽ hiện ra từ điển vật tư -> chọn nút Thêm để thêm mới

 • Điền Mã vật tư : viết liền, không dấu

 • Điền tên vật tư: viết chữ bình thường, có dấu

 • Điền tài khoản: Hàng hóa là 156; Nguyên vật liệu là 152

 • Điền Đơn vị tính: ấn vào nút để chọn theo từ điển có sẵn

 • Nếu là Hàng hóa đem bán thì điền thêm Tài khoản doanh thu là 511, và tài khoản giá vốn là 632

Bấm Chấp nhận để lưu mới vật tư

Xuất Vật tư - Hàng hóa - Thành phẩm

Xuất Vật tư vào sản xuất

Vào Chứng từ -> Phiếu xuất vật tư vào sản xuất

 • Điền số phiếu + ngày xuất vật tư

 • Điền tài khoản nợ theo TT200 là 621, theo TT133 là 1541

 • Điền mã công trình, hợp đồng (vật tư xuất ra công trình nào)

 • Loại giá xuất: tùy chọn hoặc mặc định (các đơn vị hay dùng là Bình quân gia quyền tháng)

 • Tại cột Mã vật tư, bấm nút để chọn vật tư xuất, điền số lượng, sẽ tự nhảy ra đơn giá và trị giá

Xuất bán hàng hóa - thành phẩm

Vào Chứng từ -> Phiếu xuất bán hàng hóa - thành phẩm

Lưu ý: Sau khi nhập phiếu xuất bán hàng hóa -> chương trình sẽ tự động tạo ra Phiếu xuất giá vốn hàng hóa ghi Nợ 632 / Có 156