Nhập - xuất vật tư - hàng hóa

Nhập Vật tư - Hàng hóa - Thành phẩm

Bước 1: Vào Chứng từ -> Phiếu nhập Vật tư, hàng hóa, thành phẩm -> chọn kho nhập vào tháng năm hạch toán -> tạo Mới

Bước 2: Nhập vào phiếu -> lưu số liệu

Lưu ý: Khi nhập Hàng hóa vào Từ điển vật tư (hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển vật tư hoặc ấn nút Chọn ở cột mã vật tư trong Phiếu nhập để thêm vật tư) đăng ký thêm tài khoản giá vốn 632 và tài khoản doanh thu 511 cho mặt hàng đó.

Xuất Vật tư - Hàng hóa - Thành phẩm

Xuất Vật tư

Vào Chứng từ -> Phiếu xuất vật tư vào sản xuất

Xuất bán hàng hóa - thành phẩm

Vào Chứng từ -> Phiếu xuất bán hàng hóa - thành phẩm

Lưu ý: Sau khi nhập phiếu xuất bán hàng hóa ghi bút toán doanh thu Nợ 1111 hoặc 131 / Có 5111

-> chương trình sẽ tự động tạo ra Phiếu xuất giá vốn hàng hóa ghi Nợ 632 / Có 156