Cách hạch toán lương - tài khoản 334 Phải trả cho người lao động

Tài khoản 334 dùng để phản ánh các khoản chi phí phải trả cho người lao động của doanh nghiệp như: tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả thuộc về thu nhập của người lao động.

Hạch toán lương cho người lao động

Tài khoản liên quan:

1542

Chi phí nhân công (dành cho lao động sản xuất)

241

Xây dựng cơ bản dở dang

338

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (ốm đau, thai sản, tai nạn...)

353

Quỹ khen thưởng phúc lợi

6422

Chi phí quản lý doanh nghiệp (dành cho nhân viên văn phòng)

334

Phải trả cho công nhân viên

Cách hạch toán lương cho người lao động:

Nợ 1542,241,338,353,6422 Phân bổ lương cho nhân viên

Có 334

Trường hợp 1: Nếu trả lương bằng tiền mặt, hoặc tiền gửi ngân hàng, ghi

Nợ 334

Phải trả cho nhân viên

Có 111,112

Tiền mặt hoặc ngân hàng

Trường hợp 2: Nếu trả lương hoặc thưởng cho người lao động bằng sản phẩm, hàng hóa, ghi:

Nợ 334

Phải trả cho nhân viên

Có 3331

Thuế GTGT phải nộp (nếu mặt hàng chịu thuế, còn không có thì không cần hạch toán thuế)

Có 511

Doanh thu bán hàng nội bộ

Trường hợp 3: Nếu phải khấu trừ vào lương của người lao động do các khoản như: tiền tạm ứng chưa chi hết, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường tài sản ..., ghi:

Nợ 334

Phải trả cho nhân viên

Có 138, 141, 3335, 338

Phải thu khác, tạm ứng, thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm.

Hạch toán lương nghỉ phép cho lao động sản xuất

Trích trước lương nghỉ phép cho lao động sản xuất, ghi:

Nợ 1542

Chi phí nhân công (dành cho lao động sản xuất)

Có 335

Chi phí phải trả

Tính tiền lương nghỉ phép phải trả, ghi:

Nợ 335

Chi phí phải trả

Có 334

Phải trả cho nhân viên