Nhập chứng từ kế toán

Vào Menu Chứng từ -> Chứng từ kế toán. -> chọn loại chứng từ -> chọn tháng năm hạch toán -> Tạo Mới

Các Loại chứng từ:

Phiếu chi tiền mặt, Phiếu thu tiền mặt

Liên quan đến tài khoản tiền mặt 111

Ví dụ: hạch toán phiếu chi tiền mặt - hóa đơn ăn uống tiếp khách.

Nợ 6248

Có 1111

Bấm vào nút THUẾ VAT:F4 để kê khai thuế -> chương trình sẽ tự cho ra dòng hạch toán thuế ghi :

Nợ 1331

Có 1111

Giấy báo có ngân hàng, Giấy báo nợ ngân hàng

Liên quan đến tài khoản ngân hàng 112

Ví dụ: hạch toán giấy báo nợ ngân hàng - rút tiền mặt về nhập quỹ.

Nợ 1111

Có 1121 Nhập mã chi tiết cho ngân hàng

Chứng từ khác

Liên quan đến các tài khoản còn lại như 131,141,331,511...

Ví dụ: bút toán ghi nhận doanh thu.

Nợ 131

Nhập mã công nợ và mã hợp đồng (nếu có)

Có 5111