Nhập chứng từ kế toán

Vào Menu Chứng từ -> Chứng từ kế toán. -> chọn loại chứng từ -> chọn tháng năm hạch toán -> Tạo Mới

Các Loại chứng từ:

Phiếu chi tiền mặt, Phiếu thu tiền mặt

-> Liên quan đến tài khoản tiền mặt 111, ví dụ: hạch toán phiếu chi tiền mặt - hóa đơn ăn uống tiếp khách. Sau khi hạch toán xong bút toán ghi có 1111, bấm vào nút THUẾ VAT để kê khai thuế -> chương trình sẽ tự cho ra dòng hạch toán thuế ghi nợ 1331/có 1111.

Giấy báo có ngân hàng, Giấy báo nợ ngân hàng

-> Liên quan đến tài khoản ngân hàng 112, ví dụ: hạch toán giấy báo nợ ngân hàng - rút tiền mặt về nhập quỹ.

Chứng từ khác

-> Liên quan đến các tài khoản còn lại như 131,141,331,511..., ví dụ: bút toán ghi nhận doanh thu.