Chuyển EXCEL vào phần mềm kế toán

Bước 1: Vào Tiện Ích -> E. Xuất XML, chuyển excel vào phần mềm

Trong đó:

  • Tab 2. Chứng từ: Chuyển các chứng từ như Sổ nhật ký chung, sổ cái tài khoản....

  • Tab 3. Vật tư: Chuyển phiếu nhập xuất vật tư - hàng hóa - thành phẩm

  • Tab 4. Từ điển và số dư; Tab 5. Số dư: chuyển các bảng từ điển và số dư vào phần mềm

Tại dòng "Nơi lưu file Excel" -> Bấm là nút "..." để up file excel cần chuyển vào.

Bước 2: Dựa vào bảng excel, điền chính xác thứ tự A,B,C... của các cột tương ứng vào phần mềm

Lưu ý: Chương trình sẽ lấy bắt đầu từ dòng thứ 2 trong bảng excel, và chỉ lấy số liệu tại sheet 1.