Thanh lý TSCĐ trên phần mềm kế toán

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ

Khi thanh lý một TSCĐ ta phải ghi giảm TSCĐ đó

Ta vào Chứng từ -> Hồ sơ Tài sản cố định -> chọn TSCD cần thanh lý -> bấm Sửa TSCĐ

Hình 1. Sửa TSCD

Bước 2: Hạch toán

Chọn Tab 4. Nguyên giá(mới) -> hạch toán ghi

nợ 214 có 211

số tiền hao mòn lũy kế (số tiền hao mòn của TSCD từ trước đến giờ)

nợ 811 có 211

số tiền còn lại của TSCD

Hai số tiền này cộng lại bằng đúng nguyên giá (giá trị ban đầu của TSCĐ)

Hinhf 2. Hạch toán ghi giảm TSCĐ

Bước 3: Hạch toán thu nhập khác 711

Vào Chứng từ -> chứng từ kế toán -> chọn loại chứng từ:

  • Nếu là trả bằng tiền mặt thì chọn Phiếu thu -> hạch toán ghi nợ 1111 có 711 số tiền bán TSCĐ đó

  • Nếu trả qua ngân hàng thì chọn Giấy báo có ngân hàng -> hạch toán ghi nợ 1121 có 711

  • Nếu trả tiền qua công nợ thì chọn Phiếu khác -> hạch toán ghi nợ 131 có 711