Nhập các bảng từ điển trong hệ thống

Để chọn các bảng từ điển trong hệ thống ta vào HỆ THỐNG -> TỪ ĐIỂN HỆ THỐNG

Từ điển công nợ

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công nợ -> Bấm THÊM

Điền mã khách hàng (viết liền không dấu), điền tên khách hàng (tên đối tượng), điền thuộc vào nhóm (nếu có) -> sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN

Từ điển công trình - hợp đồng

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công trình - hợp đồng -> Bấm THÊM

Điền mã Công trình (viết liền không dấu), điền tên Công trình -> sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN

Lưu ý: ô mã cấp trên chỉ điền khi công trình đó là công trình con của 1 dự án lớn

Từ điển vật tư

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển Vật tư -> Bấm THÊM

  • Điền mã vật tư (viết liền không dấu)

  • Điền tên vật tư, điền tài khoản (152,156,155,153...)

  • Điền đơn vị tính (chọn trong từ điển đơn vị tính)

  • Nếu mặt hàng đó đem ra bán thì điền thêm tài khoản doanh thu 511, và tài khoản giá vốn 632

Sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN