Cài đặt
Hướng dẫn NHẬP
KẾ TOÁN VẬN TẢI
Hướng dẫn tiện ích
Kiến thức kế toán

Nhập các bảng từ điển trong hệ thống

Để chọn các bảng từ điển trong hệ thống ta vào HỆ THỐNG -> TỪ ĐIỂN HỆ THỐNG

Từ điển công nợ

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công nợ -> Bấm THÊM

Điền mã khách hàng (viết liền không dấu), điền tên khách hàng (tên đối tượng), điền thuộc vào nhóm (nếu có) -> sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN

Từ điển công trình - hợp đồng

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công trình - hợp đồng -> Bấm THÊM

Điền mã Công trình (viết liền không dấu), điền tên Công trình -> sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN

Lưu ý: ô mã cấp trên chỉ điền khi công trình đó là công trình con của 1 dự án lớn

Từ điển vật tư

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển Vật tư -> Bấm THÊM

  • Điền mã vật tư (viết liền không dấu)

  • Điền tên vật tư, điền tài khoản (152,156,155,153...)

  • Điền đơn vị tính (chọn trong từ điển đơn vị tính)

  • Nếu mặt hàng đó đem ra bán thì điền thêm tài khoản doanh thu 511, và tài khoản giá vốn 632

Sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN