Nhập các bảng từ điển trong hệ thống

Để chọn các bảng từ điển trong hệ thống ta vào HỆ THỐNG -> TỪ ĐIỂN HỆ THỐNG

Từ điển công nợ

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công nợ -> Bấm THÊM

  • Điền mã khách hàng: Viết liền không dấu

  • Điền tên khách hàng: tên của công ty hoặc của một cá nhân

  • Điền địa chỉ, Mã số thuế (nếu có)

Sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN để lưu và bấm KẾT THÚC để thoát

Từ điển công trình - hợp đồng

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công trình - hợp đồng -> Bấm THÊM

  • Điền mã cấp trên (nếu có, không bắt buộc)

  • Điền mã công trình: Viết liền không dấu (mã số của Hợp đồng hoặc tên viết tắt của công trình)

  • Điền tên công trình: tên đầy của công trình, hợp đồng đó

Sau khi điền xong thông tin bấm CHẤP NHẬN để lưu và bấm KẾT THÚC để thoát

Lưu ý: ô mã cấp trên chỉ điền khi công trình đó là công trình con của 1 dự án lớn

Từ điển vật tư

Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển Vật tư -> Bấm THÊM

  • Điền mã vật tư (viết liền không dấu)

  • Điền tên vật tư

  • Điền tài khoản (152,156,155,153...)

  • Điền đơn vị tính: ấn vào nút để chọn theo từ điển có sẵn

Lưu ý: Nếu là Hàng hóa đem bán thì điền thêm Tài khoản doanh thu là 511, và Tài khoản giá vốn là 632

Sau khi điền xong thông tin bấm Chấp nhận để lưu mới vật tư