Nhập số dư đầu

Menu Số dư:

  1. Số dư tài khoản: để nhập các tài khoản không theo dõi chi tiết, ví dụ: 411, 242, 133, 333...

  2. Số dư quỹ tiền: nhập số dư 111 vào ô 4. Số dư(- có) -> bấm Lưu (nếu số dư có ghi âm tiền)

  3. Số dư đối tượng: nhập những tài khoản có theo dõi đối tượng ví dụ: 1121...

  4. Số dư đối tương - công trình, hợp đồng: nhập những tài khoản theo dõi cả đối tượng và công trình, ví dụ: 131, 141...

  5. Số dư công trình, hợp đồng: nhập những tài khoản theo dõi công trình, ví dụ: 154,..

Lưu ý: Nếu là dữ liệu mới, chưa có các mã công nợ, công trình. Trước khi nhập số dư phải tạo mã cho các công nợ và công trình:

Chọn menu Hệ Thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công nợ : để nhập mã công nợ

Chọn menu Hệ Thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công trình, hợp đồng : để nhập mã công trình, hợp đồng