Nhập số dư đầu

Menu Số dư:

Gợi ý nhập

Tài khoản

Nơi nhập

411, 242, 133, 333...

1. SỐ DƯ TÀI KHOẢN

1111, 1112, 1113...

2. SỐ DƯ QUỸ TIỀN

1121, 331, 334... (tài khoản theo dõi công nợ)

3. Số dư đối tượng

131, 141, ....(tài khoản theo dõi cả công nợ và công trình)

4. Số dư đối tượng - công trình

154 (tài khoản theo dõi công trình, hợp đồng)

5. Sô dư công trình, hợp đồng

156, 152

6. Số dư vật tư, hàng hóa, thành phẩm

1. Số dư tài khoản:

Để nhập các tài khoản không theo dõi chi tiết, ví dụ: 411, 242, 133, 333...

Bấm SỬA -> nhập số tiền vào cột dư đầu -> bấm Enter để nhảy số tiền ở dòng Tổng cộng phía dưới

Trong trường hợp đã nhập xong hết số dư của các tài khoản theo dõi công nợ, công trình, hay vật tư, hàng hóa, ta vào menu SỐ DƯ -> 1.SỐ DƯ TÀI KHOẢN -> chương trình hỏi CÓ LẤY SỐ DƯ TỪ CHI TIẾT LÊN KHÔNG? -> chọn, để số dư của các tài khoản theo dõi chi tiết nhảy vào bảng.

2. Số dư quỹ tiền:

Đê nhập số dư của tài khoản 111 vào ô 4. Số dư(- có) -> nhập số tiền -> bấm Lưu -> Kết thúc

3. Số dư đối tượng:

Để nhập những tài khoản có theo dõi đối tượng khách hàng ví dụ: 1121, 331...

 • Chọn tài khoản (Ví dụ tài khoản đang được chọn để nhập là 1121 )

 • Bấm nút để chọn mã công nợ

 • Nhập số tiền vào cột Dư đầu -> rồi bấm Enter để lưu số tiền

Lưu ý: Trong trường hợp chưa có mã công nợ nào, ta vẫn bấm vào nút ở cột Mã K.H để tạo mã khách hàng. Vào link này để xem cách tạo mã công nợ khách hàng https://docs.phanmemnhatnam.com/huong-dan-su-dung-1/nhap-tu-dien-he-thong

4. Số dư đối tương - công trình, hợp đồng:

Để nhập những tài khoản theo dõi cả công nợ khách hàng lẫn công trình hợp đồng, ví dụ: 131, 141...

 • Chọn tài khoản (Ví dụ tài khoản đang được chọn để nhập là 131 )

 • Bấm nút ở cột Mã K.H để chọn mã công nợ

 • Bấm nút ở cột Mã hợp đồng để chọn mã công trình

 • Nhập số tiền vào cột Dư đầu -> rồi bấm Enter để lưu số tiền

Lưu ý: Trong trường hợp chưa có mã công nợ , công trình nào, ta vẫn bấm vào nút ở cột Mã K.H và cột Mã hợp đồng để tạo mã . Vào link này để xem cách tạo https://docs.phanmemnhatnam.com/huong-dan-su-dung-1/nhap-tu-dien-he-thong

5. Số dư công trình, hợp đồng:

Để nhập những tài khoản theo dõi công trình, ví dụ: 154

 • Bấm nút ở cột Mã công trình để chọn mã công trình

 • Nhập số tiền vào cột Dư đầu -> rồi bấm Enter để lưu số tiền

6. Số dư vật tư, hàng hóa, thành phẩm:

Lưu ý: Trước khi nhập số dư cho vật tư, hàng hóa, ta cần phải có danh sách các mặt hàng.

Ta vào link sau để xem cách tạo mã vật tư, hàng hóa, thành phẩm trong phần mềm: https://docs.phanmemnhatnam.com/huong-dan-su-dung-1/nhap-tu-dien-he-thong

 • Chọn Kho để nhập số dư: Nhập số dư cho vật tư thì chọn Kho vật tư.

 • Nhập số lượng tồn vào cột S.L ĐẦU

 • Nhập số tiền tồn tổng của vật tư đó vào cột TIỀN ĐẦU -> rồi bấm Enter để lưu số tiền

7. Số dư khoản mục:

Để nhập số dư của các tài khoản theo dõi khoản mục

Ví dụ: tài khoản 1111, 131, 331 hay 154... theo dõi khoản mục cũng nhập số dư đầu vào đây