Tạo dữ liệu mới

Bước 1: Tạo dữ liệu

 • Ta chuột phải vào biểu tượng kế toán ngoài desktop -> chọn open file location -> Chuột phải vào Restore -> sent to desktop

 • Kích đúp vào biểu tượng restore -> chọn kiểu tệp

 • Sẽ có 2 kiểu định dạng chứa dữ liệu: 1 là kiểu nén file.rar, 2 là kiểu file.bak (hình ảnh minh họa). dữ liệu ở định dạng nào thì ta chọn đối chiếu đến đó.

 • Thông thường trong bộ cài đặt kế toán có để file ketoan.rar để tạo dữ liệu mới, ta chọn ketoan.rar

 • Đặt tên cho dữ liệu

 • Sau đó ấn Thực hiện và đợi hệ thống chạy xong.

Bước 2: Thay đổi thông tin công ty

 • Ta đăng nhập với tên người sử dụng: 99; pass: khong mot ( "khong" dấu cách chữ "mot")

 • Chọn Hệ thống -> 1. Kết nối cơ sở dữ liệu -> Chọn dữ liệu vừa tạo mới và bấm Chập nhận

 • Sau khi chọn dữ liệu xong -> Hệ thống -> C. Thông tin đơn vị -> bấm SỬA và điền thông tin của công ty

 • Điền xong bấm CHẤP NHẬN và thoát

Bước 3: Lấy dữ liệu vừa tạo

 • Hệ thống -> A. Từ điển hệ thống -> Điền mật khẩu: khong mot

 • Sau khi lỗi dữ liệu ra bấm THOÁT, chương trình sẽ hỏi Có đồng ý ghi lại các thay đổi không? -> bấm CÓ