Cài đặt
Hướng dẫn NHẬP
KẾ TOÁN VẬN TẢI
Hướng dẫn tiện ích
Kiến thức kế toán

Phục hồi dữ liệu cũ

Phục hồi dữ liệu có 2 kiểu:

Kiểu thứ nhất: Ghi đè lên dữ liệu cũ.

Bước 1: Vào nút Windown trên thanh taskbar -> Microsoft SQL server -> Service manager -> ấn nút STOP để tạm dừng SQL

Bước 2: Vào thư mục chứa dữ liệu gốc tên thư mục là Dulieuketoan, thường sẽ ở ổ D:\Dulieuketoan, xóa file tên_dữ_liệu.data (hoặc tên_dữ_liệu.mdf) và tên_dữ_liệu.log

Bước 3: Bật Start/Continue của Service Manager lên để chạy tiếp SQL

Bước 4: Vào C:\Program Files (x86)\Ketoan -> chọn Restore (nếu phải phục hồi nhiều lần chuột phải vào Restore -> send to desktop)

Kích vào Restore -> chọn file nguồn dữ liệu -> đặt tên dữ liệu -> bấm thực hiện -> Xong

Kiểu thứ hai: Dữ liệu đặt tên mới.

Bước 1: Vào C:\Program Files (x86)\Ketoan -> chọn Restore (nếu phải phục hồi nhiều lần chuột phải vào Restore -> send to desktop)

Kích vào Restore -> chọn file nguồn dữ liệu -> đặt tên dữ liệu -> bấm thực hiện (giống với bước 4 ở trên)

Bước 2: Đăng nhập vào chương trình: user: 99

pass: khong mot (chữ "khong" dấu cách chữ "mot")

Bước 3: Chọn hệ thống -> 8. Từ điển dữ liệu kế toán -> pass: khong mot -> chọn Sửa -> lấy dữ liệu ra -> Thoát -> lưu thay đổi -> Xong