Cách hạch toán thanh lý Tài sản cố định

Khi ta thanh lý một tài sản, ta làm bút toán ghi giảm tài sản cố định đó:

nợ 214 có 211

số tiền hao mòn lũy kế (số tiền hao mòn của TSCD từ trước đến giờ)

nợ 811 có 211

số tiền còn lại của TSCD

Hai số tiền này cộng lại bằng đúng nguyên giá (giá trị ban đầu của TSCĐ)

Sau đó ta hạch toán thu nhập khác khi bán TSCĐ

nợ 111/112/131 có 711

số tiền bán được từ thanh lý