Nhập Tài sản cố định

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Vào CHỨNG TỪ -> HỒ SƠ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH -> THÊM TSCĐ

Đối với TSCĐ mới.

Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, KHẤU HAO, TĂNG GIẢM

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về tài sản.

b. Tab Khấu hao: điền thời gian bắt đầu tính khấu hao, tài khoản tài sản 211, tài khoản hao mòn 214, và tài khoản phân bổ khấu hao 154/642/623...

c. Tab Tăng giảm: hạch toán hóa đơn mua bán tài sản cố định, tài khoản nợ là tài khoản tài sản 211, tài khoản có là 1111/331

nếu có Thuế vat hạch toán thêm dòng thuế ghi nợ 1331 có 1111/331-> bấm vào nút THUẾ VAT ở góc phải phiếu nhập để kê thai thuế.

Đối với TSCĐ cũ (đã có hao mòn).

Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, NGUYÊN GIÁ, KHẤU HAO.

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về tài sản. (điền như hình 1)

b. Tab Nguyên giá: điền giá trị ban đầu của tài sản.

c. Tab Khấu hao: điền thời gian bắt đầu tính khấu hao, tài khoản tài sản, tài khoản hao mòn, và tài khoản phân bổ khấu hao. (điền như hình 2)

d. Nhập số đã bị hào mòn vào CHỨNG TỪ -> ĐIỀU CHỈNH CÁC THAY ĐỔI TSCĐ -> HAO MÒN LŨY KẾ ĐẦU NĂM -> nhập giá trị hao mòn vào cột HAO MÒN LŨY KẾ