Nhập Tài sản cố định

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Vào CHỨNG TỪ -> HỒ SƠ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH -> THÊM TSCĐ

Đối với TSCĐ mới. Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, KHẤU HAO, TĂNG GIẢM

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về tài sản.

Hình 1. Thông tin chung

b. Tab Khấu hao: điền thời gian bắt đầu tính khấu hao, tài khoản tài sản, tài khoản hao mòn, và tài khoản phân bổ khấu hao

Hình 2. Khấu hao

c. Tab Tăng giảm: hạch toán hóa đơn mua bán tài sản cố định, tài khoản nợ là tài khoản tài sản, tài khoản có là 1111 hoặc 331

nếu có Thuế vat hạch toán thêm dòng thuế ghi nợ 1331 có 1111 hoặc 331-> bấm vào nút THUẾ VAT ở góc phải phiếu nhập để kê thai thuế.

Hình 3. Tăng giảm

Đối với TSCĐ cũ (đã có hao mòn). Nhập vào 3 tab: THÔNG TIN CHUNG, NGUYÊN GIÁ, KHẤU HAO.

a. Tab Thông tin chung: điền những thông tin về tài sản. (điền như hình 1)

b. Tab Nguyên giá: điền giá trị ban đầu của tài sản.

c. Tab Khấu hao: điền thời gian bắt đầu tính khấu hao, tài khoản tài sản, tài khoản hao mòn, và tài khoản phân bổ khấu hao. (điền như hình 2)

d. Nhập số đã bị hào mòn vào CHỨNG TỪ -> ĐIỀU CHỈNH CÁC THAY ĐỔI TSCĐ -> HAO MÒN LŨY KẾ ĐẦU NĂM -> nhập giá trị hao mòn vào cột HAO MÒN LŨY KẾ

CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Về cơ bản thì CCDC và TSCD là giống nhau.

Sự khác nhau giữa nhập CCDC và TSCD.

  • Ở phần THÔNG TIN CHUNG. Thời gian phân bổ CCDC là theo tháng, và phải tự nhập trực tiếp số tháng vào.

  • Ở tab PHÂN BỔ có 2 cách hạch toán CCDC

    • Cách 1: nhập kho CCDC: hạch toán vào tk CCDC 153, sau đó phân bổ chi phí qua chi phí trả trước 2421 hoặc 2422

    • Cách 2: không nhập kho CCDC, bỏ trống ô tk CCDC, hạch toán thẳng phân bổ chi phí qua chi phí 2421 hoặc 2422 mà không cần qua tk 153. Và ở tab TĂNG GIẢM sẽ ghi nợ 242 có 1111

  • Đối với CCDC cũ, nhập số đã phân bổ vào CHỨNG TỪ -> ĐIỀU CHỈNH THAY ĐỔI CCDC, CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC -> PHÂN BỔ LŨY KẾ ĐẦU NĂM -> nhập giá trị đã bị phân bổ vào cột Phân bổ lũy kế.