Lấy Báo cáo tài chính vào HTKK

Bước 1. Trước tiên tạo 1 thư mục chứa dữ liệu thuế như Thue200 (hoặc Thue133) tên của thư mục phải viết liền không dấu

Bước 2. Vào HTKK, chọn TT200 (hoặc TT133-B01a), nhớ bỏ dấu tích LCTTGT

  • Bấm nút Kết xuất XML

  • Nếu có thông báo lỗi -> Thì nhập số 1 vào dòng tài sản (1. Tiền) và số 1 vào 1 dòng nguồn vốn (- Cổ phiếu phổ thông)

  • Sau đó bấm nút Kết xuất XML. Chọn nơi lưu là thư mục vừa tạo ở bước 1 với tên là TT200.xml (đây là file nền đã có thông tin doanh nghiệp). Mỗi công ty đều Kết xuất XML như thế.

Bước 3. Chạy phần mềm kế toán -> Vào menu "IN BÁO CÁO" -> chọn "BÁO CÁO TÀI CHÍNH"

  • Chọn nút để in từng bảng "Cân đối kế toán", "Lưu chuyển tiền tệ", "Kết quả kinh doanh"

  • Bấm vào biểu tượng (ghi ra excel) ở góc trái phía trên màn hình

  • Lưu từng báo cáo vào thư mục vừa tạo (nhớ đặt tên theo từng báo cáo cho dễ nhớ)

Bước 4. Menu “Tiện ích” -> “Xuất XML, chuyển Excel vào phần mềm

  • Nếu là TT200 chọn ô "1. Thông tư 200". Nếu là TT133 thì chọn "2. Thông tư 133-B01a"

  • Bấm vào để chọn file tương ứng

Bước 5. Sau khi chọn xong bấm “Thực hiện”

Bước 6. Sau khi “Thực hiện” xong sẽ tạo ra file XML trong thư mục . Vào HTKK và bấm nút “Nhập từ XML"