Cài đặt máy chủ

Cài đặt SQL Server 2000

 1. Giải nén file SQL2000.rar -> kích đúp vào chọn đến thư mục "x86" -> thư mục "Setup" -> kích đúp vào setupsql.exe -> chọn "Run" cho đến khi hiện ra màn hình xanh.

 2. Bấm "Next" cho đến khi bắt nhập key là: CVPYX - 78M3J - 28PCQ - 8HWR7 - M9388

 3. Nhập key rồi chọn "Next" liên tiếp cho đến khi xuất hiện cửa sổ sau:

Chọn tích vào "Use the Local System account"

Chọn tích vào "Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)

Chọn tích vào "Blank Password (not recommended)

Bấm "Next" cho đến khi hiện ra cửa sổ có chữ "Finish" là cài xong SQL server

Cài đặt SQL Server 2000 win 10

Giải nén file SQL2000Win10.rar

 1. Kích đúp vào sẽ thấy thư mục "Microsoft SQL Server"

 2. Copy thư mục đó vào C:\Program Files (x86)

 3. Chuột phải vào thư mục "Microsoft SQL Server" vừa copy

 4. Chọn "Properties"

 5. Chọn Tab "Security"

 6. Bấm "Edit" -> chọn đến mục "User (....)"

 7. tích hết các ô như "Full control, Modify......." -> bấm OK.

Sau đó quay lại chỗ thư mục "SQL2000Win10" -> kích đúp vào chọn đến thư mục "x86" -> thư mục "Setup"

 • Chuột phải vào file setupsql.exe -> chọn properties

 • Chọn tab "Compatibility"

 • Tích vào ô "Run this program in compatibility mode for:"

 • Tích tiếp vào ô "Run this program as an adminstrator"

 • Chọn sang tab "Security" ->

 • Bấm "Edit" -> chọn đến mục "User (....)"

 • Tích hết các ô như "Full control, Modify......." -> bấm OK.

 • Sau đó quay ra kích đúp vào setupsql.exe -> chọn "Run" cho đến khi hiện ra màn hình xanh.

 • Bấm "Next" cho đến khi bắt nhập key là: CVPYX - 78M3J - 28PCQ - 8HWR7 - M9388

 • Nhập key rồi chọn "Next" liên tiếp cho đến khi xuất hiện cửa sổ sau:

Chọn tích vào "Use the Local System account"

Chọn tích vào "Mixed Mode (Windows Authentication and SQL Server Authentication)

Chọn tích vào "Blank Password (not recommended)

Bấm "Next" cho đến khi hiện ra cửa sổ có chữ "Finish" là cài xong SQL server cho Win 10

Cài đặt chương trình kế toán

Chạy file Setup.exe -> bấm Next -> chờ chạy cài đặt xong bấm "Close" -> khởi động lại máy.