Cách hạch toán doanh thu bán hàng - tài khoản 511

I. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 511

Tài khoản 511 phản ánh doanh thu bán sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra hoặc doanh thu bán hàng mua vào hay đầu tư bất động sản; phản ánh doanh thu cung cấp các dịch vụ theo thỏa thuận hợp đồng như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê TSCĐ...

KHÔNG hạch toán vào tài khoản 511 trong các trường hợp sau:

  • Trị giá hàng hóa, vật tư xuất vào sản xuất, gia công chế biến

  • Trị giá sản phẩm, hàng hóa đang gửi bán đại lý theo phương thức ký gửi; dịch vụ hoàn thành đã cung cấp cho khách hàng nhưng chưa xác định giá bán

  • Doanh thu hoạt động tài chính (xem cách hạch toán tài khoản 515) và các khoản thu nhập khác (xem cách hạch toán tài khoản 711)

Tài khoản 511 không có số dư cuối kỳ

Tài khoản 511 - doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, gồm 4 tài khoản cấp 2

5111

Doanh thu bán hàng

5112

Doanh thu bán các thành phẩm

5113

Doanh thu cung cấp dịch vụ

5118

Doanh thu khác

II. Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng

Bài toán ghi nhận doanh thu: Công ty A xuất bán 10 tấn thép phi 8 với giá đích danh là 10 triệu đồng (giá bán ra thị trường ghi trên hóa đơn), và phải chịu thuế GTGT là 10%.

Cách hạch toán

Nợ 111,112,131....

10 triệu + 1 triệu VAT

Có 511 (5111,5112,5113,5118)

10 triệu

Có 33311 - thuế GTGT phải nộp

1 triệu

Trong trường hợp mặt hàng được miễn giảm thuế, hoặc được khấu trừ thuế GTGT thì không cần hạch toán dòng thuế (có 33311)

Tính chênh lệch lãi lỗ giữa nhập và xuất hàng, ta làm thêm 1 bút toán ghi nhận giá vốn hàng hóa:

Nợ 632 - giá vốn hàng bán

Giá trị nhập hàng ban đầu

Có 156,152, 155...(các tài khoản hàng hóa, vật tư, thành phẩm)

Giá vốn bán hàng được tính theo nhiều cách, hiện phổ biến nhất là có các cách tính giá vốn như sau:

  1. Bình quân gia quyền tháng: là lấy giá trị bình quân của các giá trị nhập mặt hàng thép phi 8 trong 1 khoảng thời gian (từ lúc nhập đến lúc xuất mặt hàng đó)

  2. Nhập trước xuất trước: là lấy giá trị mặt hàng thép phi 8 được nhập trước, xuất ra trước; nhập sau xuất ra sau.

  3. Nhập sau xuất trước: là lấy giá trị mặt hàng thép phi 8 được nhập sau, xuất ra trước; nhập trước thì xuất ra sau cùng.

Bài toán ghi giảm doanh thu, hàng bán bị trả lại: Công ty A đã xuất bán thép phi 8 nói trên, và bị bên mua gửi trả lại hàng do hàng kém chất lượng.

Cách hạch toán:

Hạch toán ghi giảm doanh thu:

Nợ 511 - ghi giảm doanh thu

10 triệu

Nợ 33311 - Thuế GTGT phải nộp

1 triệu

Có 111,112,131...

10 triệu + 1 triệu

Hạch toán nhập kho hàng bị trả lại:

Nợ 156,152, 155...(các tài khoản hàng hóa, vật tư, thành phẩm)

Giá trị nhập hàng ban đầu

Có 632 - giá vốn hàng bán

Cách kết chuyển:

Cuối kỳ kế toán, sau khi đã đối trừ tổng phát sinh bên nợ và có của tài khoản 511.

Ta kết chuyển doanh thu thuần sang TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ 511 (5111,5112,5113,5118)

Có 911

Link hướng dẫn định khoản trong phần mềm Nhất Nam:

  1. Nhập hàng bán bị trả lại: