Nhập định mức nguyên vật liệu cho đơn vị sản xuất theo TT133

B­ước 1: Thay đổi tham số

Vào Hệ thống -> Thay đổi tham số -> pass: khong mot -> search những tham số sau:

Tại ô diễn giải cần tìm -> SEARCH -> bấm enter

Thay đôi cột GIÁ TRỊ

Loại giá thành

Điền số 3

Quan hệ giữa mã vật tư và mã sản phẩm

Điền số 3

Bước 2: Tạo tài khoản 1548 - Tập hợp chi phí xây dựng

 • Vào menu Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển tài khoản -> Bấm THÊM

 • Thêm tài khoản 1548 - Tổng hợp chi phí xây dựng

 • Tích vào ô Có mở chi tiết và theo dõi a. Có công trình, hợp đồng không có công nợ.

Bước 3: Tạo mã các thành phẩm

 • Vào menu Hệ thống -> Từ điển hệ thống -> Từ điển vật tư -> Bấm THÊM

 • Khai báo các mã thành phẩm, ghi tài khoản 155, ghi tài khoản doanh thu thành phẩm 5112giá vốn thành phẩm 6323 (tự mở thêm tài khoản chi tiết này) .

Bước 3: Nhập định mức

 • Vào menu Số dư -> Định mức nguyên vật liệu và sản lượng sx ->bấm SỬA

3.1 Tab 1. ĐỊNH MỨC

 • Chọn thành phẩm, thêm các vật tư cần để sản xuất thành phẩm ở phần khung bên cạnh

 • Đơn giá và trị giá sau khi tính toán sẽ tự nhảy ra, ở đây chỉ cần điền số lượng.

3.2 Tab 2. Sản l­ượng sản xuất

 • Điền thời gian sản xuất thành phẩm, Ví dụ: 31/01/2019 rồi bấm ENTER

 • Cuối tháng 1 mới làm phiếu xuất, thì điền thời gian là 31/01/2019 sau khi ấn enter -> các mã thành phẩm sẽ hiện ra ở khung bên kia, và điền sản lượng dự tính vào cột sản lượng.

Chọn nút TÍNH ĐỊNH MỨC. Chọn khoảng thời gian để tính.

Bước 4: Phiếu xuất vật tư vào sản xuất

Sau đó vào menu TÍNH TOÁN -> TÍNH SỐ DƯ CUỐI THÁNG -> Tính toán thời gian vừa tính trong định mức

Chương trình sẽ tự động tạo ra Phiếu xuất tư vào sản xuất dựa trên định mức ứng với từng công trình thành phẩm

Bước 5: Kết chuyển công trình

 • Vào menu TÍNH TOÁN -> KẾT CHUYỂN CÔNG TRÌNH, HỢP ĐỒNG, SẢN PHẨM -> Sửa tài khoản

 • Đặt kết chuyển tự động cho các tài khoản 1541,1542,1543,1544 kết chuyển sang 1548

Bước 6: In bảng tính giá thành

 • Vào menu IN BÁO CÁO -> GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT -> BẢNG TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT

 • Tích vào ô TẠO PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM (nếu muốn nhập kho thành phẩm tự động), bấm IN BÁO CÁO

*Lưu ý: Phiếu nhập kho thành phẩm sẽ được tạo theo ngày/tháng/năm cuối cùng in báo cáo. Ví dụ: In báo cáo từ tháng 01/2019 đến 01/2019, phiếu nhập sẽ tạo vào 31/01/2019 Còn in báo cáo từ tháng 01/2019 đến 02/2019, phiếu nhập của tháng 1 sẽ bị xóa và gộp vào phiếu ngày 28/02/2019

VỀ PHIẾU NHẬP KHO THÀNH PHẨM

Vào menu Chứng từ -> Phiếu nhập vật tư hàng hóa, thành phẩm -> chọn kho Thành phẩm

Muốn xuất bán luôn các phiếu nhập này, chọn nút XUẤT BÁN -> chương trình sẽ cho ra 1 phiếu xuất bán hết số lượng thành phẩm đã nhập -> Lưu số liệu.

Sau khi xuất bán, phần mềm sẽ tự động tạo phiếu XUẤT GIÁ VỐN ghi có 155/nợ 6323.