Nhập chứng từ kê toán

Vào Menu Chứng từ -> Chứng từ kế toán. -> chọn loại chứng từ -> chọn tháng năm hạch toán -> Tạo Mới

Lưu ý:

  • Các đối tượng như Người lái xe, Người thuê xe đều cho vào HỆ THỐNG -> Từ điển hệ thống -> Từ điển Công nợ

  • Các đối tượng như Cái xe (biển số xe) cho vào HỆ THỐNG -> Từ điển hệ thống -> Từ điển công trình - hợp đồng

  • Các đối tượng như Cung đường cho vào HỆ THỐNG -> Từ điển hệ thống -> Từ điển khoản mục

Phiếu thu tiền mặt

Ví dụ: Có 1 công ty ABC thuê xe của đơn vị vân tải, tháng 1/2018 xuất hóa đơn và thu 1 phần tiền cước vận chuyển về.

  • Nợ 1111

  • Có 131: mã chi tiết có là tên đối tượng thuê xe, Số xe có là biển số xe được thuê, Khoản mục có là tên cung đường

Phiếu chi tiền mặt

Ví dụ: Chi tiền lương cho lái xe, hạch toán ghi:

  • nợ 334, điền chi tiết nợ, số xe nợ, mã khoản mục(nếu có)

  • có 1111 (nếu chi bằng tiền mặt)

Chứng từ khác

-> Liên quan đến các tài khoản còn lại như 131,141,331,511..., ví dụ: bút toán Phân bổ.